О компании

Њербион Интернейшнл–ширкати бо љараён рушд кунандаи фарматсевтї мебошад, ки соли 1983 таъсис ётааст ва фаъолияташ дар самти тадќиќотњои навин барои коркарди маводњои дорувории гиёњии сифати баланд дошта, равона карда шудааст. Њадафи ширкат аз коркард, истењсол ва ба бозори фарматсевтї баровардани маводњои дорувории бе иловаи маводњои кимиёї, таъсирбахш ва босифат иборат мебошад.

Тавсиъа дињандаи пешбари соњаи тандурустї, ширкати «Њербион» бештар ба сифати зиндагии мардум пайваста кўшиш ба харљ дода, маводњои дорувории навро дар асоси мањсулоти хоми гиёњї кор кард ва ба мардум пешнињод менамояд. Дар давоми 35 соли фаъолият  ба мо муяссар гашт, ки фаъолиятамонро дар 21 мамлакати дунё тавсиъа дињем.  Шуруъ аз соли 1997 ширкати «Њербион» берун аз ќаламравї Покистон фаъолияти маркеингї ва тиљоратии худро дар Кишварњои Иттињоди Давлатњои Муштаракулманофеъ (ИДМ) ва кишварњои собиќ Шўравї оѓоз намуд. Ширкат зина ба зина фаъолиташро дар ИДМ густарда намуда, дар дигар минтаќањо ба мисли Аврупои Шарќї, Шарќи Дур ва Амрикои Ѓарбї бо муваффаќиятона мавќеашро муайян намуд. Имрўз маводњои дорувории мо дар 4 минтаќа ва 3 ќитъа муаррифї гардидааст.

Бо вуљуди доштани зиёда аз 50 намуди мавод, мо бо ин дастовард ќаноат намекунем ва мањсулоти мукаммали гиёњии табииро эљод мекунем ва иљрои супоришњоямонро, ки ба солимиву бењдошти мардум исайёра равонагардидааст, идома хоњем дод. Мо бештар бо табибон, дорусозон, фарматсевтњои корозмуда ва соњибтаљриба њамкорї менамоем. Ин муносибати дурандешона ва ќувваи пешбарандаи рушди бо суръат «Њербион»-ро то сатњи яке аз ширкатњои пешоњанги љањонии дорои миллион истифодабарандагони маводњои он гардонид.

Маводњои Herbion барои табобат ичунин мушкилот, ба мисли: табобати симптоматики шамолхўрдагї (зуком), сулфава гриппа, солимии алоќаи љинсии мард, узвњои њозима, беморињои љигар, истифода бурда мешаванд. Бехатарии њамаи мањсулотњои мо бо таркиби мутавозину мутаносибаш бо истифода аз ширањои табиї ва худдорї намудан аз моддањои зараноки кимиёвї, таъмин карда мешавад.

Тайёркунии маводњои гиёњї – ин санъатест, ки аз ќадимулайём сарчашма мегирад. Маводњои «Њербион» бо усулњои анъанавии аювердї омода карда шудаанд.  Бо такя ба таљриба ва анъанањои њазорсола ва бо истифодаи технологияњои пешрафтатарин маводњои дорувории муосирро омода месозем. Ин муштараксозии (синтези) анъанањо ва технологияњо мебошад.

Ширкати Herbion дар њамаи марњилањои љараёни истењсол аз маводи хом сар карда то омодашудан њамеша болои сифати мањсулоти ширкат назорати ќатъї менамояд. Мавохои истењсолшаванда ва сифати онњо мутобиќи стандартњои байналмилалии GMP мебошад. Дар истењсолоти ширкат шуъбаи назорати сифат ташкил карда шудааст, ки дар он мутахассисони пуртаљриба фаъолият менамоянд ва дорои таљњизотњои зарурї мебошанд, ки ба истењсоли доимї ва назорати босамари сифат ва стандартикунонї шароит фароњам меоранд.

Дар истењсолот њамеша таљњизотњои таљдидшуда ва технологияњои олии муосир иистењсолї истифода бурда мешаванд. Мављудияти таъминоти барномавї ва иљрои босифати њамаи амалиётњои истењсолї, кафолат дода мешаванд.

Ширкат дорои низоми кашидагирандаи (экстрагирования) гиёњњои давоии таљњизонидашуда ва автоматикунонидашудаи замонавии хуб мебошад. Барои њифз намудани таркибњои фаъоли моеъи шираи гиёњњои табобатї аз усули вакуумии хушккунї истифода мебарад.

Бо шарофати назорати бардавом дар њармарњилаи љараёни технологї, ширкат сифати аълои маводњо иистењсолшударо кафолат медињад, ки ба даст овардани њадафи асосии ширкат – ќонеъ намудани талаботи ањолї бо маводи дорувории аълосифат мебошад.

Ширкат дар љараёни мустањкамкунии мањсулотњои мављуда бо роњи пањн намудани бренд (тамѓа), кор карди мањсулоти нав дар асоси тањќиќотњо ва кушодани бозорњои нав, ќарор дорад.  Ширкат бо пешнињод намудани иттињодияи муосири истењсолї бо сертификати GMP сарфарозгардидааст инчунин дорои ISO 9001-2008, ISO 14000, ISO 22000 ва сертификати CE. Њамаи далелњои зикргардида дар маљмуъ ба «Њербион» имкон доданд, ки бо миллионњо истифодабарандагон дар тамоми љањон муносибати эътимоднок барпо намояд ва ба ширкате табдил ёбад, ки муродифи боварї, эътимод ва бењбудї мебошад.

Skip to toolbar
Developed by WEBKITCHEN agency